Talking with Kaeli and Kristin Thompson and Katherine Smith