Girls Varsity - Katelyn Tuohy blasts CR by 29 secs in 15:55.3